Juridische informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door een dochteronderneming van of een onderneming die gelieerd is aan Zimmer, Inc. (dergelijke ondernemingen worden gezamenlijk aangeduid als "Zimmer Biomet").  Alle inhoud, informatie en software die op en via de website wordt aangeboden, is eigendom van Zimmer Biomet.  De website mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Uw gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van deze website te staken.

1. Website Licentie. Als gebruiker van deze website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en de inhoud ervan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.  Zimmer Biomet kan deze licentie te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen.

2. Beperkingen op Gebruik. De inhoud van deze website is alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie.  U mag deze site alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor intern gebruik van uw organisatie.  U mag de website en de inhoud niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven of afgeleide werken daarvan maken.  U mag geen software voor netwerkbewaking of -ontdekking gebruiken om de architectuur van de site vast te stellen of om informatie over het gebruik of de gebruikers te extraheren.  U mag geen robot, spider of ander automatisch of manueel apparaat of proces gebruiken om de website of de inhoud te monitoren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet.  U mag geen enkel deel van de website afdrukken, downloaden, kopiëren, wijzigen, reproduceren, publiceren, distribueren, weergeven of verzenden voor commerciële, non-profit of openbare doeleinden, behalve voor zover dit hierboven is toegestaan.  U mag de website of enig deel daarvan, de inhoud of enige software die op of via de website beschikbaar is niet gebruiken of anderszins exporteren in strijd met de toepasselijke exportwet- en regelgeving.  Elk ongeoorloofd gebruik van de website of de inhoud is verboden en kan leiden tot handhavingsacties en andere juridische gevolgen tegen u.

3. Geen Professioneel Advies. De website en de inhoud ervan vormen geen medisch, juridisch of andersoortig professioneel advies.  Raadpleeg uw arts of andere professionele zorgverlener voor medisch advies.  De juistheid, volledigheid, adequaatheid of actualiteit van de website of de inhoud wordt niet gegarandeerd.  Uw gebruik van de inhoud, de website of materiaal dat gelinkt is aan de website is op eigen risico.

4. Gebruikers van de Website. Bepaalde delen van deze website bevatten informatie die alleen bedoeld is voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Als u geen inwoner bent van het door u geselecteerde rechtsgebied en geen arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, dient u de website "Medische Professionals" niet te bezoeken, aangezien deze marketing- en productmateriaal bevat waartoe uw toegang kan worden beperkt op grond van de wetgeving of -regelgeving van uw land.

5. Intellectuele Eigendomsrechten. Alle inhoud, tenzij anders aangegeven, is beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, bedrijfsgeheimen en het merkenrecht van de Verenigde Staten, evenals andere staats-, nationale en internationale wetten en voorschriften.  Zimmer Biomet verleent geen expliciete of impliciete rechten aan u in relatie tot enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk of bedrijfsgeheim.  Bijgevolg kan elk ongeoorloofd gebruik van de website of de inhoud een inbreuk vormen op het auteursrecht, het merkenrecht, het bedrijfsgeheim of op de wetten inzake privacy en openbaarheid.

Door het indienen van inhoud, ideeën of andere soorten informatie op de website, zoals in de vorm van een suggestie of feedback over onze site of onze producten, diensten, verleent u Zimmer Biomet automatisch om niet een eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en een licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te implementeren, te publiceren, te bewerken, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, te distribueren, uit te zenden, uit te voeren en weer te geven (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en/of op te nemen in andere werken in welke vorm, medium of technologie dan ook die nu bekend zijn of later zijn ontwikkeld voor de volledige duur van eventuele rechten op dergelijke inhoud. Uiteraard zal het hergebruik door Zimmer Biomet van de ingediende inhoud geen persoonsgegevens bevatten.  Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website te verwijderen.

6. Registratie. Bepaalde delen van de website vereisen dat u zich registreert om informatie te ontvangen over producten, diensten, systemen, programma's en andere informatie met betrekking tot Zimmer Biomet.  Als u zich registreert, gaat u akkoord met het verstrekken van nauwkeurige en volledige registratie-informatie aan Zimmer Biomet.  U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens en/of het wachtwoord van uw account, evenals voor al het gebruik van uw account, al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u geautoriseerd.  Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om registraties of inschrijvingen te weigeren.

7. Fouten en Correcties. Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om de inhoud van de website te controleren en bij te werken, maar verklaart of garandeert niet dat de website te allen tijde vrij is van fouten, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat defecten worden gecorrigeerd.  Zimmer Biomet garandeert of verklaart ook niet dat de inhoud en alle informatie die beschikbaar is op of via de website te allen tijde correct, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar zal zijn. Zimmer Biomet kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de inhoud of de website.

8. Beschikbaarheid van Producten en Diensten.  De site bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of een bepaalde regio van de wereld, die beschikbaar kunnen zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen en die, indien van toepassing, kunnen worden goedgekeurd of vrijgegeven door een regelgevende instantie van de overheid voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen.  Bezoekers worden geadviseerd dat alternatieve producten en diensten beschikbaar kunnen zijn bij andere fabrikanten en dienstverleners.

9. Informatie over Gezondheidszorg.  Er is alles aan gedaan om de gezondheidsinformatie op onze website op een duidelijke en objectieve manier te presenteren.  Informatie met betrekking tot verschillende gezondheids-, medische aandoeningen en hun behandeling is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een arts of andere medische professional.  U dient de informatie op deze website niet te gebruiken voor het diagnosticeren van een gezondheidsprobleem of een ziekte.  Raadpleeg uw medische zorgverlener voor informatie over de eventuele behandelingen die voor u van toepassing zijn.

10. Inhoud van Derden. Inhoud van derden kan verschijnen op of toegankelijk zijn via de website. Zimmer Biomet is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden.  Bovendien kan deze website links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet aan Zimmer Biomet zijn gelieerd; Zimmer Biomet is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van de toegang van gebruikers tot dergelijke sites.  Links naar andere sites worden alleen verstrekt voor het gemak van de gebruikers van onze website.  Zimmer Biomet heeft redelijke inspanningen geleverd om te controleren of de URL's die naar externe websites verwijzen correct zijn vanaf de laatste versie van de website van Zimmer Biomet.

11. Disclaimer. Zimmer Biomet is verantwoordelijk voor de inhoud van de website volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat Zimmer Biomet de inhoud achter de verwijzing of link goedkeurt of ondersteunt. De links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en stellen Zimmer Biomet niet aansprakelijk voor de gegevens en informatie die daar worden verstrekt. Zimmer Biomet is niet in staat om de inhoud van de website van derden voortdurend te controleren en heeft geen invloed op de inhoud ervan, en is daarom niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud of voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van inhoud op een website van derden, zelfs niet wanneer er een link naar een dergelijke website is geplaatst. Bovendien is het gebruik van de website op eigen risico van de gebruiker. Zimmer Biomet is in het bijzonder niet aansprakelijk voor het technisch falen van de website of de toegang tot de website. 

12. Beperking van Aansprakelijkheid. Zimmer Biomet is niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel, vordering, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de inhoud, met uitzondering van vorderingen in verband met schade die voortvloeit uit het letsel van leven, lichaam, gezondheid of uit het letsel van essentiële verplichtingen (wezenlijke verplichtingen) als exploitant van de website, evenals de aansprakelijkheid voor andere schade, die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van Zimmer Biomet, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten. In het geval van een schending van een essentiële verplichting is Zimmer Biomet alleen aansprakelijk voor de te verwachten en typische schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de vorderingen van de gebruiker verband houden met letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

13. Aandelenprijs Disclaimer.  De koersprestaties die worden getoond op de of via deze website beschikbare koersen zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor de toekomstige koersprestaties.  Alle Content is uitsluitend voor informatieve doeleinden en geen Content (inclusief, zonder beperking, aandelenkoersen of bedrijfsinformatie) is bedoeld om te worden gebruikt voor handels- of beleggingsdoeleinden.

14. Onwettige Activiteit.  U mag deze site niet gebruiken voor onwettige doeleinden of activiteiten.  Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij gepast achten.

15. Rechtsmiddelen bij Inbreuken. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen in te zetten die wettelijk en billijk beschikbaar zijn in relatie tot schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de toegang van een bepaald internetadres tot de websites van Zimmer Biomet en de functies ervan te blokkeren.

16. Toepasselijk Recht en Jurisdictie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in en zullen worden geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetten en vereisten van de staat Indiana, de Verenigde Staten.  Elke vordering tot handhaving van deze overeenkomst zal worden ingesteld bij de bevoegde federale of staatsrechtbanken van de Verenigde Staten in Indiana.

17. Privacy. Uw gebruik van de website is onderworpen aan het Privacybeleid van Zimmer Biomet.

18. Scheidbaarheid van Bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten door middel van verwijzing alle kennisgevingen op de website en het Privacybeleid. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Zimmer Biomet met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website.  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, of in strijd is met een andere bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, dan wordt de onwettige, nietige, onuitvoerbare of tegenstrijdige bepaling geacht scheidbaar te zijn van de overige bepalingen en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid ervan.

19. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Zimmer Biomet behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.  Bijgewerkte versies van de Gebruiksvoorwaarden zullen op deze website verschijnen en zijn onmiddellijk van kracht.  U bent verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van de Gebruiksvoorwaarden.  Als u de website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fax, fotokopie, opname of gebruik van informatieopslag- of opvraagsystemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Voor verzoeken om toestemming of verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Alle inhoud hierin is beschermd door het auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals van toepassing, eigendom van of in licentie gegeven aan Zimmer Biomet of aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven, en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet.